Veřejný závazek

Jsme organizací, která uznává slušnost, jelikož justice je ráda, když se otcové chovají radikálně, neslušně a používají jiné společensky nevhodné způsoby. Má tak velmi jednoduché rozhodování.
Jsme ochotni být kontaktními osobami v jednotlivých městech či regionech.
Pracujeme společně, pomáháme si mezi sebou a dle možností a uvážení se vzděláváme a připravujeme tak, abychom byli schopni zastávat naše děti a rodiče u soudních sporů.
Dle možností se dále vybavujeme především odbornými materiály, které jsou pro nás učební a pro ostatní informativní.

Etický kodex Unie otců České republiky

Preambule
Člen Unie otců České republiky je součástí silného seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro děti a rodiče před a po rozvodu. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuji o dodržování právních předpisů České republiky, zákonů v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Článek 1. – Profesionalita
Člen Unie otců České republiky se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty. Svým partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluje obsah služeb. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.

Článek 2. Odpovědnost
Člen Unie otců České republiky se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.

Článek 3. – Sounáležitost
Člen Unie otců České republiky vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst svou i Hospodářské komory České republiky. Poskytuje aktivně ostatním členům Hospodářské komory České republiky a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědom, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Hospodářské komoře České republiky jej řadí mezi důvěryhodné subjekty podnikatelského stavu.

Článek 4. – Čestnost
Člen Unie otců České republiky jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých klientů.

Článek 5. – Solidarita
Člen Unie otců České republiky se při své činnosti zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů společenské etiky ostatními osobami a je solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

Článek 6. – Právo užívat logo
Unie otců České republiky uděluje členovi Unie otců České republiky, který řádně plní své povinnosti, a který se dobrovolně zavázal podpisem etického kodexu tento kodex dodržovat, právo prezentovat své členství v Unii otců České republiky užíváním loga člena Unie otců České republiky v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání loga člena Unie otců České republiky. Člen Unie otců České republiky souhlasí s tím, že bude zařazen do seznamu osob, které přijaly a dodržují etický kodex člena Unie otců České republiky. Člen Unie otců České republiky si je vědom toho, že poruší-li etické zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak zároveň podmínky umožňující mu užívání loga člena Unie otců České republiky a dává tím podnět k odpovídajícímu postupu v souladu s vnitřními normami Unie otců České republiky ze strany příslušné složky Unie otců České republiky.