Unie otců je tu pro Vás!

Podstata činnosti

Činnost Unie otců ČR upravují stanovy. Stručně lze říci, že podstatou a cílem je úsilí o optimální fungování rodiny a plnohodnotná výchova dětí, a tím i příštích generací. Moderní odborná literatura nám ukazuje, k jakým ztrátám a škodám u mládeže dochází, nepodílí-li se na výchově otec a to bez ohledu na společenské zřízení. Že u nás v posledních několika desetiletích ke škodám došlo, je obecně známou skutečností. Unie otců ČR chce přispět k jejich nápravě.

Chceme, aby si společnost a její instituce více cenila rodičů, kteří vychovávají své děti v dobré lidi a občany, což se však nemusí překrývat se společenským úspěchem a prestiží. Žádáme morální i právní odpovědnost soudů. Není možné, aby si soudy vykládaly svou nezávislost jako nezávislost na mezinárodních úmluvách, zákonech, prokazatelných skutečnostech, poznatcích vědy a mravních principech, jakož i na přirozených právech člověka a jiných obecně lidských hodnotách.

Podílíme se na zavádění moderních metod, které pomáhají zmírnit negativní dopad krizí v partnerských či manželských vztazích. Naše činnost vychází z Listiny základních lidských práv a svobod a z Mezinárodní úmluvy o právech dítěte a z obecných humanistických principů. Počet poškozených (děti, otcové, jejich rodiče, jejich babičky a dědečkové), přesahuje 3 miliony osob a ročně roste o dalších 30 tisíc polosirotků. Snažíme se napravovat skutečnost, že právní praxe soudů je opožděna téměř o 30 let za odbornými poznatky v otázkách rodiny.

Profil sdružení

Můžeme pomoci Tím, že se otcové, kterým státní moc odtrhává děti, společně schází a zjišťují, že v podobné situaci se neocitli sami, že proces masového odtrhávání probíhá podle stejné šablony a se stejným výsledkem i u ostatních. Společně si mohou předávat zkušenosti z boje o vlastní děti a zkušenosti s konkrétními soudy, pracovníky OSPOD, znalci a advokáty. Jako veřejnost se vzájemně účastníme soudních jednání, což je pro otce obrovskou podporou a nutí justici zachovávat alespoň určitou elementární úroveň jednání.

Můžeme být též přítomni při předávání dětí mezi rodiči, abychom tak mohli o onom aktu učinit případné svědectví. Odtržením dětí od otce a jejich přisouzením matce totiž odcizování dětí s otců nekončí. Mužům, kterým bylo státem odňato právo otce a vnucena úloha strýčka na sudý víkend, je matkou pod různými záminkami (nemoc dětí, neochota dětí, není slyšet zvonek, atp.), bráněno ve styku s dětmi. Není však znám případ, že by za takovou činnost byla matka účinně sankciována. Někteří z nás též u soudních jednání otce zastupují.